حضور موفق در نمایشگاه هفته پژوهش

شرکت قطعه سازان آرتا آذر ایرانیان تولیدات خود را در نمایشگاه هفته پژوهش واقع در دانشگاه محقق اردبیلی به نمایش گذاشت.